1. Doanh thu: 337.622.660.000 đồng

Trong đó:

– Xây dựng cơ bản: 21.583.330.000 đồng

– Thương mại dịch vụ: 292.272.030.000 đồng

– Hoạt động tài chính: 23.767.300.000 đồng

2. Lợi nhuận trước thuế: 8.877.640.000 đồng 

3. Nộp ngân sách Nhà nước: 77.164.540.000 đồng

4. Vốn chủ sở hữu: 95.243.510.000 đồng

Trong đó:

– Vốn chủ sở hữu: 90.467.940.000 đồng

– Nguồn kinh phí và quỹ khác: 4.775.570.000 đồng

– Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 

5. Thu nhập bình quân: 6.979.000đ/người/tháng

 

Hotline: (028)62905688